Stypendyści   /  

Chylińska Marta

UCZELNIA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ:

Synteza nowych materiałów polimerowych o właściwościach biocydowych

Czajka Justyna

UCZELNIA:  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Synteza i charakterystyka fotofizyczna nieorganicznych luminoforów opartych o wolframiany i molibdeniany aktywowane wybranymi jonami lantanowców(III).

Dełeńko Konrad

UCZELNIA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Charakterystyka metabolizmu RNA podczas

odróżnicowania komórek mezofilowych Arabidopsis thaliana

Doering Marek

Uczelnia: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Kształtowanie struktury i wytrzymałości betonów wysokowartościowych modyfikowanych dodatkami mineralnymi

Flizikowski Adam

UCZELNIA:  UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO PRZYRODNICZY IM J.J. ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ:  MODYFIKACJA ALGORYTMÓW STEROWANIA PRZYJMOWANIEM ZGŁOSZEŃ W SIECIACH WIMAX

Gajewski Jarosław

UCZELNIA: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Modelowanie i analiza wrażliwości stalowych wież telekomunikacyjnych

Grzywiński Damian

UCZELNIA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Selektywne faz stacjonarne do chromatografii i technik pokrewnych na bazie nanocząstek metali i ich tlenków.

Ilnicka Anna

UCZELNIA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Wykorzystanie chityny i chitozanu do otrzymywania

adsorbentów i katalizatorów węglowych

Jakubowski Rafał

UCZELNIA: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Komputerowe modelowanie wybranych białek o znaczeniu medycznym niestandardowymi metodami dynamiki molekularnej.

Jamorska Izabela

UCZELNIA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: DYNAMIKA WÓD PODZIEMNYCH NA WODODZIALE WISŁY I ODRY W REJONIE JEZIORA OSTROWSKIEGO

Kadac Kornelia

UCZELNIA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: POLIMERYZACJA EMULSYJNA ORAZ ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI  POLITIOFENU I WYBRANYCH POLI(3-ALKILOTIOFENÓW)

Kempiński Marcin

UCZELNIA: UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: ZASTOSOWANIE MODELI GRANICZNYCH ARCHITEKTURY PRZESTRZENI PORÓW MATERIAŁÓW PRZEPUSZCZALNYCH DO INTERPRETACJI DANYCH POROZYMETRII RTĘCIOWEJ

Kowalska Magdalena

UCZELNIA: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: WARSTWY DIAMENTOWE OTRZYMYWANE METODĄ CVD JAKO   DETEKTORY CHEMICZNE. BADANIA SYSTEMATYCZNOŚCI ZMIAN WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH W POWIĄZANIU Z ASOCJACJĄ MIERZONĄ TECHNIKAMI NMR.

Królikowski Krzysztof

UCZELNIA:  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Separacja mieszanin tworzyw polimerowych na podstawie dwóch twardości

Krześlak Iwona

UCZELNIA:  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Separacja mieszanin tworzyw polimerowych na podstawie różnicy dwóch twardości

Kujawa Joanna

UCZELNIA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Właściwości hydrofobizowanych powierzchni proszków tlenków metali i membran ceramicznych z Al2O3, TiO2 i ZrO2.

Kujawska Anna

UCZELNIA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Perwaporacja i termoperwaporacja hydrofobowa w rozdzielaniu mieszanin dwu i wieloskładnikowych wodnych roztworów lotnych związków organicznych.

Kurnik Katarzyna

UCZELNIA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Ocena zdolności peroksydaz wycierki ziemniaczanej do usuwania Fenoli oraz barwników ze ścieków poprzemysłowych.

Kwaśniewska Katarzyna

UCZELNIA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Badanie metabolizmu wybranych ksenoestrogenów i ich wpływ na kancerogenezę narządów płciowych kobiet na przykładzie zearalenonu z wykorzystaniem łączonych technik rozdzielania

Lewandowski Krzysztof

UCZELNIA: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. J. J. ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: WŁASNOŚCI REOLOGICZNE KOMPOZYTÓW

POLIMEROWYCH Z NAPEŁNIACZEM DRZEWNYM

Lipowicz-Budzyńska Alina

UCZELNIA: Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Wielkoformatowe szkło monolityczne w architekturze,

 aneks: Metoda utrwalania emalii witrażowych w procesie hartowania szkła.

Przedmiot badań naukowych

Mendyk Łukasz

UCZELNIA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Wpływ antropopresji na ewolucję pokrywy glebowej w obrębie niecek stawów dawnych młynów wodnych i ich najbliższego otoczenia na obszarze Pojezierza Chełmińskiego

Metzler Magdalena

UCZELNIA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: OTRZYMYWANIE I BADANIE NANOKOMPOZYTÓW

SREBRA NA BAZIE POLI(KWASU AKRYLOWEGO)

Mosińska Lidia

UCZELNIA: Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Badanie właściwości warstw diamentowych otrzymanych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej pod kątem zastosowań w elektrochemii

Niedzielska Daria

UCZELNIA: Wydział Chemii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Przesunięcie koordynacyjne 1H, 13C, 15N i 195Pt NMR metodą badań aktywnych  biologicznie katalitycznie związków kompleksowych i metaloorganicznych Au(III), Pd(II), Pt(II) i Pt(IV) z analogami 2-fenylopirydyny.

Nowak Joanna

UCZELNIA: UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: DWUFAZOWE MODELOWANIE I BADANIA EKSPERYMENTALNE TKANKI LUDZKIEJ Z OBRZĘKIEM LIMFATYCZNYM W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI WŁAŚCIWOŚCI HYDROMECHANICZNYCH.

Nowak Marcin

UCZELNIA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Sztuczne sieci neuronowe w modelowaniu odpływu ze zlewni zlodowaconych na przykładzie Rzeki Waldemara (Svalbard)

Olszewski Piotr

UCZELNIA: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORKSIEJ: Grzebaczowate (Hymenoptera: Crabonidae, Sphecidae) w krajobrazie kulturowym dolin Polski północnej

Piasta Anna

UCZELNIA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Opracowanie i weryfikacja nowych metod oznaczania amin biogennych w żywności.

Pietrucin Dorota

UCZELNIA: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: „Migracja zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych w środowisku wodnym, na przykładzie składowiska odpadów przemysłowych „Zielona” w Zakładach Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy”

Pomastowski Paweł

UCZELNIA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Synteza stabilnych metaloprotein bazujących na wiązaniu izoform molekularnych białka z kationami cynku oraz srebra.

Popielarski Paweł

UCZELNIA: Politechnika Poznańska

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE I ELEKTRYCZNE CIENKICH WARSTW ORGANICZNYCH I NIEORGANICZNYCH WYKORZYSTYWANYCH W STRUKTURACH OLED

Richert Agnieszka

UCZELNIA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Substancje biobójcze wprowadzone do biodegradowanych polimerów i ich wpływ na proces mineralizacji

Sadowski Radosław

UCZELNIA: UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: ŁĄCZONE TECHNIKI CHROMATOGRAFICZNE W ANALITYCE LEKÓw O DZIAŁANIU PRZECIWZAKRZEPOWYM.

Skorupa-Kłaput Monika

UCZELNIA: UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: IDENTYFIKACJA I ANALIZA GENÓW ZAANGAŻOWANYCH W ADAPTACJĘ DO WARUNKÓW STRESU SOLNEGO U DZIKIEGO PODGATUNKU BURAKA (BETA VULGARIS SSP. MARITIMA).

Skórczewska Katarzyna

UCZELNIA: Politechnika Poznańska

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ:

Wytwarzanie i właściwości nanokompozytów poli (chlorku winylu) z nanorurkami węglowymi

Strzyżewski Tomasz

UCZELNIA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Zmienność przestrzenna kierunku i prędkości wiatru nad wybranymi akwenami żeglarskimi w Polsce z wykorzystaniem modelowania CFD (Computional Fluid Dynamic) i metod GIS

Studziński Waldemar

WALDEMAR STUDZIŃSKI                                                                              

UCZELNIA: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Wpływ czynników utleniających i  chlorujących na przemiany wybranych chemicznych filtrów UV

Szczepański Zbigniew

Zbigniew Szczepański                                                                                               

UCZELNIA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ:    Wyznaczanie parametrów struktury porów materiałów przepuszczalnych na podstawie symulacji przepływów i danych mikrotomografii komputerowej

Szeląg Mateusz

I M I Ę   I   N A Z W I S K O  Mateusz Szeląg                                                                    

UCZELNIA: Politechnika Warszawska

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Czujniki światłowodowe z siatką Bragga do pomiaru odkształceń i temperatury w materiałach kompozytowych

Szparaga Albert

ALBERT SZPARAGA                                                                                                    

UCZELNIA: UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: SAMONASTAWNE KANAŁY DO FRAKCJONOWANIA

CZĄSTEK MIKROMETRYCZNYCH - ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE ORAZ ZASTOSOWANIA

Szymańska Sonia

I M I Ę   I   N A Z W I S K O: Sonia Szymańska                                                                                                 

UCZELNIA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: „Określenie roli mikroorganizmów endofitycznych w tolerancji roślin na stres solny i wykorzystanie wyselekcjonowanych mikroorganizmów halotolerancyjnych w technologiach stosowanych podczas uprawy roślin”

Tomaszewski Tomasz

TOMASZ TOMASZEWSKI                                                                                             

UCZELNIA: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: WYKORZYSTANIE MINIPRÓBEK DO WYZNACZANIA TRWAŁOŚCI I WYTRZYMAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ

Trawczyńska Ilona

Ilona Trawczyńska                                                                                 

UCZELNIA: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

W SZCZECINIE

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: BADANIE I MODELOWANIE PROCESU

PERMEABILIZACJI KOMÓREK DROŻDŻY PIEKARSKICH WYBRANYMI ALKOHOLAMI

 

 

Walczak Justyna

Justyna Walczak
UCZELNIA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Lipidomika - separacja i identyfikacja frakcji biologicznie
aktywnej z wykorzystaniem sprzężonych technik separacyjnych

Wasilewska Agnieszka

AGNIESZKA WASILEWSKA                                                                                              

UCZELNIA: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Otrzymywanie i właściwości nowych barwnych związków metalokompleksowych typu 1:2 zawierających pochodne kwasu 1,2-dwuazooksy-4-naftalenosulfonowego oraz pochodne ß-diketonów.

Wirwicki Mateusz

Mateusz Wirwicki                                                                                                   

UCZELNIA: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Analiza wytrzymałości połączenia implantu tytanowego z koroną z dwutlenku cyrkonu

Witt Katarzyna Anna

KATARZYNA ANNA WITT                                    
UCZELNIA: Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Synteza i badanie właściwości kompleksów β-diketonów
i ich pochodnych z wybranymi jonami metali

Zieliński Wojciech

WOJCIECH ZIELIŃSKI     

                           
UCZELNIA: UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, WYDZIAŁ CHEMII
TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: BADANIE WPŁYWU NIEJEDNORODNOŚCI STRUKTURALNEJ MATERIAŁU WĘGLOWEGO ORAZ HIGROSKOPIJNOŚCI CIECZY JONOWYCH NA WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROCHEMICZNE GRANICY FAZ ELEKTRODA/ELEKTROLIT.

Żuk Tomasz

TOMASZ ŻUK     

                       
UCZELNIA: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. J. I J. ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: SEPARACJA ELEKTROSTATYCZNA MIESZANIN TWORZYW BIODEGRADOWALNYCH

Najczęściej zadawane pytania
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wybierz okres wydarzeń:
Miesiąc:
Rok:
Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje, biuletyny i aktualności.